ประกาศนโยบาย จากโรงพยาบาลบ้านค่าย

นโยบาย จากโรงพยาบาลบ้านค่าย

ประกาศนโยบาย จากโรงพยาบาลบ้านค่าย

เรื่อง การบริหารจัดการด้านเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสาธารณสุข