หน้าแรก » วิสัยทัศน์

ข้อมูลโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

แผนผังผู้บริหาร

ติดต่อเรา

ข้อมูลโรงพยาบาล

วิสัยทัศและพันธกิจ

แผนผังผู้บริหาร

ติดต่อเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

” โรงพยาบาลบ้านค่ายเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง และเป็นองค์กรแห่งความสุข “

พันธกิจ

  1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ดูแลผู้รับบริการดุจญาติมิตร
  2. จัดระบบบริการและสร้างสุขภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วม
  3. พัฒนาบุคลากร พัฒนางาน มุ่งมั่นการสร้างองค์กรแห่งความสุข