หน้าแรก » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

นโยบายโรงพยาบาล

ประชาสัมพันธ์ผู้รับบริการ

จัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ประกาศนโยบายโรงพยาบาล

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการ

จัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากส่วนกลาง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ประจำปีงบประมาณ 2567

หัวข้อหมวดหมู่
จ้างเหมาซ่อมตู้แช่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดซื้อวัสดุบิรโภค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดจ้างเหมาทำเอกสาร สำหรับอบรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดซื้อพานพุ่มวันจักรี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแพทย์แผนไทย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทันตกรรม
ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทันตกรรม
จ้างเหมาทำฟันปลอมเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทันตกรรม
ซื้อ benzocaine ๑g/๑๐๐ g + hydrocortisone acetate ๕๐๐ mg/๑๐๐ g + zinc oxide ๒๐ g/๑๐๐ g ointment, ๑๐ g tube โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อ methylergometrine maleate ๒๐๐ mcg/๑ mL solution for injection, ๑ m ampoule โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อ pioglitazone ๑๕ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อparacetamol ๑๒๐ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อ sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อ diphytheria toxide ๕ Lf/๐.๕ mL + tetanus toxoid ๕ Lf/๐.๕ mL suspension for injection, ๕ mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อ antazoline hydrochloride ๕๐ mg/๑๐๐ mL + tetryzoline hydrochloride ๔๐ mg/๑๐๐ mL eyedrops, solution, ๑๐ mL bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อ epinephrine ๕๐๐ mcg/๑๐๐ mL + lidocaine hydrochloride ๑ g/๑๐๐ mL solution for injection, ๕๐ mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อ potassium chloride ๕๐๐ mg/๕ mL syrup, ๒๔๐ bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อ amoxicillin ๑๒๕ mg/๕ mL powder for oral suspension, ๖๐ mL bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อ medroxyprogesterone acetate ๑๕๐ mg/๓ mL suspension for injection, ๓ mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อ water solution for ijection, ๑๐ mL unit dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อ salbutamol ๒.๕ mg/๒.๕ mL nebuliser solution, ๒.๕ mL unit dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อถุงพลาสติกหูหิ้ว สีขาว ขนาด ๙x๑๘ นิ้ว, ๑ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อซองซิปสีชาขนาด ๕x๗ เซนติเมตร, ๑ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ Roll up จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จ้างเหมาทำทาสีผนังอาคารภายนอก,ภายในและติดฝ้าเพดานตึกสงฆ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จ้างเหมาซ่อมระบบลิฟต์ ตึกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
ซื้อเครืองปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดจ้างเหมาจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจรักษาและเป็นที่ปรึกษาในคลินิกจิตเวช จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จ้างเหมาซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
ซื้อคลอรีนน้ำ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จ้างเหมาโรเนียวเอกสาร,ถ่ายเอกสารและเย็บเล่มเอกสาร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดซื้อสมุนไพรสด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแพทย์แผนไทย
จ้างเหมาทำฟันปลอม เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทันตกรรม
ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทันตกรรม
ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทันตกรรม
หัวข้อหมวดหมู่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จ้างเหมาซ่อมเครื่อง Centifuge จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทันตกรรม
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดซื้อฟองน้ำ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริหาร
ซื้อ sodium bicarbonate ๓๐๐ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อ hydralazine hydrochloride ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet โดยิวธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อ ketorolac tromethamine ๓๐/๑ mL solution for injection, ๑ mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อ diethylcarbamazine citate ๓๐๐ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อ diltiazem hydrochloride ๑๒๐ mg prolonged-release capsule, hard, ๑ capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อfenoterol hydrobromide ๕๐ mcg/๑ dose + ipratopium bromide ๒๐ mcg/๑ dose pressurised inhalation, solution, ๒๐๐ dose actuation โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม
ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเภสัชกรรม