หน้าแรก » ข้อมูลโรงพยาบาล

ข้อมูลโรงพยาบาล

วิสัยทัศและพันธกิจ

แผนผังผู้บริหาร

ติดต่อเรา

ข้อมูลโรงพยาบาล

วิสัยทัศและพันธกิจ

แผนผังผู้บริหาร

ติดต่อเรา

ประวัติโรงพยาบาลบ้านค่าย

เดิมโรงพยาบาลบ้านค่ายเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 เปิดดำเนินการเมื่อ 29 มิถุนายน 2507 โดยมีห้อง ปฏิบัติงานและห้องพักคนใช้รวมชาย – หญิง จำนวน 10 ห้อง

ปี พ.ศ. 2512 ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย ตามการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนราชการ ของกระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ. 2518 ได้รับการปรับปรุงและยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอ ขนาด 10 เตียง

ปี พ.ศ. 2525 นายแพทย์ชูวิทย์ ประดิษฐ์บาทุกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้นได้ทำเรื่องขอ ขยายโรงพยาบาลจาก ขนาด 10 เตียงเป็น 30 เตียง และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ในปี 2526 และแล้ว เสร็จในปี พ.ศ. 2527 โดยมีอาคารใหม่ 2 ชั้นเป็นตึกผู้ป่วยนอกและอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง

ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดอาคารสงฆ์อาพาธ โดยเป็นอาคารผู้ป่วยใน ปัจจุบันเป็นห้องพักพิเศษ

ปี พ.ศ. 2541 ได้รับเงินบริจาคจากคุณมนูและคุณนกเอี้ยง ประทุมพิทักษ์ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน เพื่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ได้ตั้งชื่ออาคารว่า อาคารมนู – นกเอี้ยง ซึ่งได้จัดให้มีฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรคเพื่อเปิดให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ และการเฝ้าระวังโรค / ป้องกันโรค ใน ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

ปี พ.ศ. 2547 ได้สร้างอาคารอุบัติเหตุ ผ่าตัด คลอดและเอนกประสงค์แล้วเสร็จพร้อมดำเนินการ ปรับแต่งเพื่อให้บริการแผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 19 เดือนเมษายน 2548 เป็นต้นมา

ปี พ.ศ. 2548 ได้ปรับปรุงอาคารชั้นเดียว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังอาคารสงฆ์อาพาธ เพื่อเปิดให้บริการ แพทย์แผนไทย โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2547

ปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านค่ายมีสถานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง